Nhan Thanh Toàn
Utah - USA
Điện thư: n/a

Lễ Giỗ Thánh Tổ Hải Quân ở Wichita, Kansas do bạn Nhan Thanh Toàn và Hội Hải Quân tổ chức ngày 14 tháng 10 năm 2012.
...........( Hình ảnh: HVDũng )
Hình ảnh Lễ Thành Hôn Trưởng Nam HC2 Nhan T. Toàn ngày 19 tháng 06 năm 2010.
HC2 NTToàn 20 gặp gở ở Houston, Texas.