Nguyễn Trọng Thành
San Diego, CA
Điện thư: Thanh.ngtr@yahoo.com

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Trọng Thành vừa tạ thế ngày 30 tháng 12 năm 2014 tại VN.
...........( Hình ảnh: BTHải )
20 chia buồn Thân Phụ bạn Nguyễn Trọng Thành vừa tạ thế tại Việt Nam.