Nguyễn Trọng Cẩn
California - USA
Điện thư: cannguyen48@gmail.com
HQ802

07/2022 - Đức Mẹ Long Beach + Sweaming+Dinner + Las Vegas

20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 11 tháng 05 năm 2019 tại tư gia HC2 NHBích.

Hình ảnh: TDTín

20 Nam Cali. MNGN ngày 21 tháng 07 năm 2018 tại tư gia HC2 Nguyễn T. Cẩn, Nam California.

Hình ảnh: LVLong

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân Mẫu HC2 Nguyễn T. Cẩn vừa tạ thế ngày 22 tháng 12 năm 2017 tại Fountain Valley, California.
Hình ảnh phúng viếng: LVLong

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn Trọng Cẩn vừa tạ thế ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại Nam California.

Gia đình ĐNHC chung vui cùng Chị Nguyễn Trọng Cẩn nhân dịp Lễ Vu Quy cho Thứ Nữ ngày 02 tháng 05 năm 2009 tại Tustin, California.

20 chia buồn Thân Phụ bạn Nguyễn Trọng Cẩn vừa tạ thế ngày 07 tháng 01 năm 2007 tại Santa Ana, California.20 chung vui với Anh Chị Nguyễn T. Cẩn nhân dịp Lễ Vu Quy của Trưởng Nữ Nguyễn Phương Quỳnh vào cuối tháng 08 năm 2002 tại Nam California.

20 chung vui Ái Nữ Anh Chị Nguyễn T. Cẩn tốt nghiệp Nha Sĩ 20 tháng 6 năm 1999.