Cố HC2 Nguyễn Phùng Xuân
Vương quốc Bỉ
Điện thư: nnn1052003@yahoo.fr
BTL/HQGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Phùng Xuân vừa tạ thế tháng 12 năm 2021 tại Vương quốc Bỉ, Âu Châu.