Nguyễn Phúc Khanh
Washington - USA
Điện thư: nguyenp.khanh@yahoo.com

HC2 CVThành gặp gở 20 Tây Bắc Hoa Kỳ giửa tháng 07 năm 2021 tại Oregon.


20 Houston đón tiếp AC NPKhanh đến từ Seattle.

Hình ảnh: LVThạnh
Video clip HCNN
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn P. Khanh vừa tạ thế ngày 24 tháng 11 năm 2010 tại Hà Nội, VN.
HC2 NPKhanh đón bạn nhân dịp HC2 NĐKhúc đi công tác ở Seattle ( 04/29/04 ) và thăm bạn HC2 LQChung ở Paris ( 05/15/04 ).

20 gặp gở tại Canada.

HC2 NPKhanh đã có dịp gặp lại HC2 TKHoàng và NVNHư và gia đình ở Toronto