Ngô Nguyên Trực
Florida - USA
Điện thư: Trucngo@gmail.com
HĐ2ZP (HQ716, PCF3850), GĐ55TT ChâuĐốc, BTL/LLTT 212

Hình AC NNTrực và NVSơn đến New Orleans thăm anh chị Xuân cuối tuần qua ( 02/2020 ).
Chúc mừng chị Xuân đã được lành bịnh và hồi phục sức khỏe sau cơn bịnh hiển nghèo.