Nguyễn Ngọc Châu
Oregon - USA
Điện thư: Joenguyen229@gmail.com
HQ724, HQ229, BTL V4ZH

20 Tây Bắc Hoa Kỳ gặp gở HC2 Hà M. Hùng ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Portland, Oregon.

Hình ảnh: NNChâu và Chị HMHùng (từ Facebook)
20 Houston gặp gở AC NNChâu ngày 12 tháng 05 năm 2018 tại Houston.

Hình ảnh: LVThạnh
20 chia buồn Thân Mẩu bạn Nguyễn N. Châu CH vừa mản phần ở Washington DC.