Nguyễn Ngọc Châu
Oregon - USA
Điện thư: Joenguyen229@gmail.com
HQ724, HQ229, BTL V4ZH

HC2 CVThành gặp gở 20 Tây Bắc Hoa Kỳ giửa tháng 07 năm 2021 tại Oregon.


20 Tây Bắc Hoa Kỳ gặp gở HC2 Hà M. Hùng ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Portland, Oregon.

Hình ảnh: NNChâu và Chị HMHùng (từ Facebook)
20 Houston gặp gở AC NNChâu ngày 12 tháng 05 năm 2018 tại Houston.

Hình ảnh: LVThạnh
20 chia buồn Thân Mẩu bạn Nguyễn N. Châu CH vừa mản phần ở Washington DC.