Cố HC2 Nguyễn Minh Quan
Nam California
Điện thư: n/a

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Minh Quan đã trở về biển cả tháng 11 năm 2014 tại Nam California.
...........( Hình ảnh: LVLong )