Ngô Minh Hiếu
California - USA
Điện thư: hieungo13@yahoo.com OR hieumngo247@gmail.com
LLTU214, LĐNN - Trục Vớt

Thung Lũng Hồng - NMHiếu

Tham dự Đại Hội 2012 ở Montréal, tháng 07 năm 2012

Ngô M. Hiếu du lịch Âu Châu tháng 09 năm 2011.