Cố HC2 Nguyễn Lập Thành đã vùi thân nơi chốn lao tù Cộng Sản sau 30 tháng 04 năm 1975.