Nguyễn Lộc
VN
Điện thư: n/a

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Lộc đã trở về biển cả ngày 16 tháng 04 năm 2018 tại sài Gòn, Việt Nam.

Trang Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Hình ảnh phúng viếng: BTHải/ TMHà

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Lộc vừa tạ thế ngày 03 tháng 09 năm 2008 tại Sài Gòn, Việt Nam.