Nguyễn Kế Toàn
Nam California, USA
Điện thư: toanhq500@gmail.com
HQ500, DĐ28

HC2 PCHoàng gặp gở HC2 NKToàn ngày 27 và 28 tháng 03 năm 2021 tại Nam California.

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn K. Toàn ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại Phở Ý, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn K. Toàn ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại Phở Ý, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu
Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn Kế Toàn vừa tạ thế ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại Cedar Rapids, Iowa.

Hình Ảnh Phúng Viếng
20 Nam Cali. gặp gở HC2 Nguyễn K. Toàn chiều ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại nhà hàng Ánh Hồng, Garden Grove.
   Hình ảnh: LVLong
HC2 Nguyễn K. Toàn gặp gở 20 Nam Cali. chiều ngày 22 tháng 04 năm 2011 tại nhà hàng Seafood Palace. ...........( Hình ảnh: LVLong )
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Kế Toàn vừa tạ thế tại Philadelphia.