Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc
Michigan - USA
Điện thư: n/a
BTL V4ZH, HQ4, HQ801, DĐ44 Hà Tiên

Lể Vu Quy Trưởng Nử anh chị Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc vào ngày 21 tháng 08 năm 2004 tại Philadelphia.