Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc
Pennsylvania - USA
Điện thư: n/a

Lể Vu Quy Trưởng Nử anh chị Nguyễn Kỳ Tuấn Ngọc vào ngày 21 tháng 08 năm 2004 tại Philadelphia.