Cố HC2 Nguyễn Hoàng Liêm
VN
Điện thư: n/a
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Hoàng Liêm đã trở về biển cả tháng 04 tháng 09 năm 2021 tại Sài Gòn, VN.


20 chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Hoàng Liêm đã mản phần tại Việt Nam.