Ngô Hữu Ðoàn
VN
Điện thư: ngohuudoan@gmail.com

20VN gặp gở HC2 Nguyễn N. Châu tại miền Trung.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )
20 VN họp mặt kỷ niệm 44 năm ĐNHC ra khơi.


HC2 miền Trung VN họp mặt kỷ niệm 41 năm ĐNHC ra khơi.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )
HC2 Ngô H. Đoàn và Tôn T. Cư họp mặt kỷ niệm 40 năm ra khơi tại miền Trung, VN.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )
20 VN kỷ niệm 38 năm ra khơi.

20VN gặp gở kỷ niệm 30 năm ra khơi tại SàiGòn.

20VN gặp gở kỷ niệm 27 năm ra khơi tại SàiGòn.