Ngô Hữu Ðoàn
VN
Điện thư: ngohuudoan@gmail.com

20VN gặp gở HC2 Nguyễn N. Châu tại miền Trung.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )
20 VN họp mặt kỷ niệm 44 năm ĐNHC ra khơi.


HC2 miền Trung VN họp mặt kỷ niệm 41 năm ĐNHC ra khơi.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )
HC2 Ngô H. Đoàn và Tôn T. Cư họp mặt kỷ niệm 40 năm ra khơi tại miền Trung, VN.
...........( Hình ảnh: NHĐoàn )
20 VN kỷ niệm 38 năm ra khơi.

NHĐoàn gặp gở HC2 TXuân và MNHo tại Đà Nẵng.

20VN gặp gở kỷ niệm 30 năm ra khơi tại SàiGòn.

20VN gặp gở kỷ niệm 27 năm ra khơi tại SàiGòn.