Nguyễn Hải
Quebec - Canada
Điện thư: hai.vn.nguyen@gmail.com
HQ10, HQ501, CCHQ/NămCăn, HQ406, BTL/LLĐN Trung Ương 214 ĐồngTâm

20 Montreal MNGN vào Thu 2019 tại tư gia HC2 Nguyễn Hải.

Hình ảnh: LAHuê
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Hải vừa thất lộc ngày 22 tháng 11 năm 2009 tại Montréal, Canada.
20 chia buồn Nhạc Mẩu bạn Nguyễn Hải vừa từ trần ở Quebec, Canada