Nguyễn Hải
Quebec - Canada
Điện thư: hai.vn.nguyen@gmail.com

20 Montreal MNGN vào Thu 2019 tại tư gia HC2 Nguyễn Hải.

Hình ảnh: LAHuê
HC2 Montreal họp mặt mùa Thu 2012 và chúc mừng bạn Nguyễn Hãi về hưu.
   Hình ảnh và video: LAHuê
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Nguyễn Hải vừa thất lộc ngày 22 tháng 11 năm 2009 tại Montréal, Canada.
20 chia buồn Nhạc Mẩu bạn Nguyễn Hải vừa từ trần ở Quebec, Canada