Nguyễn Ðình Tha
California
Điện thư: tdnguyen15@yahoo.com
Hình NDTha lần gặp mặt vui với các bạn HQ tại Sacramento
Hàng đứng hình 1 NXDuc, TCĐoàn k20, Nhan Vân K17, hàng ngồi Tha và Quỳnh cà K21.
Hình 2 thêm NT/K18

     

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Nguyễn Đình Tha đã trở về biển cả tại Sacramento California.