Nguyễn Ðình Tha
California
Điện thư: tdnguyen15@yahoo.com