Nguyễn Duy Phiên
Texas - USA
Điện thư: nguyenduyphien@outlook.com


Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Nguyễn Duy Phiên vừa tạ thế ngày 13 tháng 02 năm 2009 tại Houston, Texas.
20 chung vui với Anh Chị Nguyễn Duy Phiên nhân dịp Lễ Thành Hôn cháu Nguyễn Duy Phương tại Houston, TX.