Nguyễn Duy Phiên
Texas - USA
Điện thư: bomephien@sbcglobal.net


20 Houston thăm bạn HC2 Nguyễn D. Phiênngày 08 tháng 10 năm 2011.
   Hình ảnh: HAViệt
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Nguyễn Duy Phiên vừa tạ thế ngày 13 tháng 02 năm 2009 tại Houston, Texas.
20 chung vui với Anh Chị Nguyễn Duy Phiên nhân dịp Lễ Thành Hôn cháu Nguyễn Duy Phương tại Houston, TX.