Nguyễn Duy Hòa
Atlanta - USA
Điện thư: forthunguyet@yahoo.com
CCYTTV/AnThới, HQCX

Sinh Hoạt 20 tại VN: Gặp gở HC2 NDHòa từ Hoa Kỳ về thăm ngày 22 tháng 05 và thăm 2 HC2 TTCư và NHĐoàn ngày 15 và 16 tháng 06 năm 2009 ở miền Trung.
........... ( Hình ảnh: BTHải )