Nguyễn Ðức Chính
Australia
Điện thư: chinhdesign@outlook.com
GĐ51TT, HQ6, HQ17, GĐ43NC
* Thực tập ĐTHĐ - USS Wexford County / LST1168
* Lao tù CS Quân khu 7 / Bù gia Mập, trại cải tạo Ka-tum, trại cải tạo Thành Ông-Nam Hóc môn.
* 7/78 vượt biển đến Mả Lai với LATuấn (Sydney) và LQKhánh (Sydney).
* Định cư tại Australia đến nay.


Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Nguyễn Đ. Chính vừa tạ thế tại Sài Gòn, Việt Nam.