Nguyễn Công Phương
Texas, USA
Điện thư: phuongcongnguyen@yahoo.com

20 Dallas gặp gở HC2 HKCông giửa tháng 07 năm 2021 tại tư gia HC2 NVThước.