Nguyễn Công Phương
Texas, USA
Điện thư: phuongcongnguyen@yahoo.com