Nguyễn Cần
Virginia - USA
Điện thư: nguyencan40@yahoo.com

20 chung vui với Anh Chị Nguyễn Cần nhân dịp Lễ Vu Quy của Thứ Nữ Nguyễn Thị Thanh Hà vào đầu tháng 9 năm 2002 tại New Jersey.