Ngô Bá Nhẫn
California - USA
Điện thư: nhannga03@yahoo.com
HĐ4ZP

20 Nam Cali gặp gở HC2 NBNhẫn chiều ngày 03 tháng 07, năm 2021 tại Nhà hàng Hồng Ân, Nam California.

Hình ảnh: TDTín

20 Bắc Cali gặp gở HC2 NBNhẫn chiều ngày 27 tháng 06, năm 2021 tại Nhà hàng Ánh Hồng, San Jose.

Hình ảnh: LVChâu

Nam CALI tổ chức MNGN nhân dịp bạn Ngô Bá Nhẫn nhập vùng ngày 11 tháng 11 năm 2017.

Hình ảnh: TDTín

18, 19 và 20 họp mặt tại VN tháng 04 năm 2007.


Gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp thương tiếc chia buồn Hiền Thê HC2 Ngô Bá Nhẫn vừa tạ thế ngày 28 tháng 01 năm 2007 tại Sài Gòn, Việt Nam.


20 chia buồn Thân Phụ bạn Ngô B. Nhẫn vừa mản phần ở Fountain Valley, California.