Mai Nho
VN
Điện thư: mainho_dn2007@yahoo.com

20 Úc Châu gặp gở HC2 Mai Nho từ VN qua thăm bạn.
...........( Hình ảnh: CPYên )
Hình ảnh gia đình.