Cố HC2 Lê Văn Trừ
Australia
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lê Văn Trừ đã trở về biển cả tháng 15 tháng 08 năm 2022 tại Sydney, Australia.
Hình ảnh và Video clips: CPYên

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Lê Văn Trừ vừa tạ thế ngày 29 tháng 09 năm Tân Sửu tại NSW, Úc Châu.

Nhân dịp HC2 Lê văn Trừ và phu nhân qua Anh quốc thăm con vào đầu tháng 8, các HC2 vùng Sydney, Australia tổ chức buổi tiệc tiễn đưa tại nhà hàng ngày 24 tháng 07 năm 2011.
Sau đó anh em về nhà HC2 Đặng ngọc Khảm để bàn thảo về chương trình họp mặt HC2 Úc châu kỳ 2 vào tháng 1 năm 2012.
...........( Hình ảnh: CPYên )