Lê Văn Thạnh
Texas - USA
Điện thư: tonydongphong@gmail.com

20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Lê V. Thạnh ngày 07 tháng 05 năm 2016 tại Grand Century Mall, San Jose.
   Hình ảnh: LVThạnh
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Lê V. Thạnh vừa tạ thế ngày 22 tháng 02 năm 2015 tại Houston, Texas.
   Cáo Phó
   Cảm Tạ
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Trưởng Nử HC2 Lê Văn Thạnh ngày 04 tháng 01 năm 2014 tại Houston, Texas.
   Hình ảnh: HAViệt
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu/ Nhạc Mẫu HC2 Lê Văn Thạnh / Hồ Văn Xách vừa tạ thế ngày 12 tháng 10 năm 2008 tại Houston, Texas.
20 chung vui cùng Anh Chị LVThạnh nhân dịp Lể Tốt Nghiệp Ái Nử ngày 11 tháng 05 năm 2007 tại University of Houston Law Center, Texas.

20 chia buồn Trưởng Nam Anh Chị Lê v. Thạnh vừa tạ thế tại Houston, Texas.