Lê Văn Thạnh
Texas - USA
Điện thư: tonydongphong@gmail.com
HĐ3ZP (HQ702), HQ5

20 Houston gặp gở HC2 NXDục ngày 09 tháng 07 năm 2021 tại Crown Seafood Restaurant, Houston.


Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Lê V. Thạnh vừa tạ thế ngày 22 tháng 02 năm 2015 tại Houston, Texas.
   Cáo Phó
   Cảm Tạ

Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Trưởng Nử HC2 Lê Văn Thạnh ngày 04 tháng 01 năm 2014 tại Houston, Texas.

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu/ Nhạc Mẫu HC2 Lê Văn Thạnh / Hồ Văn Xách vừa tạ thế ngày 12 tháng 10 năm 2008 tại Houston, Texas.

20 chung vui cùng Anh Chị LVThạnh nhân dịp Lể Tốt Nghiệp Ái Nử ngày 11 tháng 05 năm 2007 tại University of Houston Law Center, Texas.


20 chia buồn Trưởng Nam Anh Chị Lê v. Thạnh vừa tạ thế tại Houston, Texas.