Lê Vĩnh Hiệp
California - USA
Điện thư: hiep.le@komag.com