Lê Quang Trinh
Virginia - USA
Điện thư: leqtrinh2008@yahoo.com

HC2 Lê Quang Trinh gặp gở HC2 ở Canada.