Lương Quang Mỹ
Alberta - Canada
Điện thư: myle4602@yahoo.com


Gia đình ĐNHC chung vui cùng Anh Chị Lương Q. Mỹ nhân dịp Lễ Thành Hôn của Trưởng Nam tại Canada.
...........( Hình ảnh: TĐTriết )