Cố HC2 Lê Quang Khánh
NSW - Australia
Điện thư: khanh12547@gmail.com
HQ475Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lê Quang Khánh đã trở về biển cả tháng 06 tháng 05 năm 2021 tại NSW, Australia.

Trang Phân Ưu
Hình ảnh tang lễ
Lời chia buồn - Bùi Lộc Tùng