Cố HC2 Lê Quang Chung
Vaureal - France
HĐ4ZP - An ThớiGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc báo tin Cố HC2 Lê Quang Chung đã trở về biển cả ngày 01 tháng 08 năm 2015 tại Paris, Pháp Quốc.
...........( Hình ảnh: ĐHTrí )
20 chia buồn Bào Huynh HC2 Lê Q. Chung vừa tạ thế ngày 14 tháng 02 năm 2007 tại California.