Lưu Quốc Bảo
California - USA
Điện thư: n/a

20 chia buồn Thân Mẩu bạn L.Q.Bảo vừa từ trần ở Việt Nam