Lưu Quốc Bảo
California - USA
Điện thư: n/a

20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 11 tháng 05 năm 2019 tại tư gia HC2 NHBích.

Hình ảnh: TDTín
20 chia buồn Thân Mẩu bạn L.Q.Bảo vừa từ trần ở Việt Nam