Cố HC2 Lưu Quốc Bảo
California - USA
Điện thư: n/a

Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Lưu Quốc Bảo đã trở về biển cả tháng 11 tháng 09 năm 2021 tại Fountain Valley, Nam California.

Cáo Phó
Phân Ưu Hội Ái Hữu HQ Cửu Long - Nam California
Hình ảnh Tang Lễ - LVLong
Video Tang Lễ: NT19 NVOanh
Cảm tạ

20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 11 tháng 05 năm 2019 tại tư gia HC2 NHBích.

Hình ảnh: TDTín

20 chia buồn Thân Mẩu bạn L.Q.Bảo vừa từ trần ở Việt Nam