Lê Phụng
Connecticut - USA
Điện thư: ple5@cox.net

Vu Quy Ái Nữ ngày 20 tháng 09 năm 2020
20 Đông Bắc Hoa Kỳ gặp gở tại tư gia HC2 Lê Phụng.