Lâm Minh Sơn
Victoria - Australia
Điện thư: minhsonlam@hotmail.com

20 Úc Châu họp mặt trong đêm dạ vũ do Gia Đình Hải Quân Hàng Hải tổ chức vào ngày Thứ Sáu 21/01/2011 và tại tư gia HC2 Lâm M. Sơn ngày 23/01/2011.
...........( Hình ảnh: TMLộc )