Hà Văn Lượm
California - USA
Điện thư: haluom@hotmail.com

20 Nam Cali. MNGN ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại Diamond Seafood Palace.

Hình ảnh: TDTín
20 Nam Cali. MNGN ngày 11 tháng 11 năm 2018 tại nhà hàng King Harbor Seafood, Garden Grove, Nam California.

Hình ảnh: LVLong
HC2 HVLượm và PNLong gặp gở 20 tại VN ngày 02 tháng 01 năm 2009.

HC2 HVLượm thăm bạn tại VN tháng 12 năm 2003.