Hoàng Thế Dân
California - USA
Điện thư: danthehoang@gmail.com

HC2 HTDân và NTHùng gặp gở 20 Nam Cali. ngày 13 tháng 09 năm 2014 tại Nam California.
   Hình ảnh: TDTín
20 chia buồn Thân Mẫu bạn Hoàng T. Dân tạ thế ở VN