Cố HC2 Huỳnh Phú
California - USA
Điện thư: n/aGia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Huỳnh Phú đã trở về biển cả ngày 20 tháng 11 năm 2013 tại Redondo Beach, Nam California.
   Hình ảnh phúng điếu: LVLong