Huỳnh Ngọc Sơn
Quebec - Canada
Điện thư: n/a

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Huỳnh Ngọc Sơn vừa tạ thế ngày 26 tháng 01 năm 2009 tại Montreal, Canada.
20 chia buồn Thân Phụ bạn Huỳnh N. Sơn vừa tạ thế ở Việt Nam.