Hoàng Ngọc Khang
California - USA
Điện thư: victorhomemaxre@yahoo.com

20 Nam Cali tham dự Đêm Thùy Dương chiều ngày 10 tháng 09 năm 2021 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster.

Hình ảnh: TDTín
Video 01: NTTánh
Video 02: NTTánh
Video 03: NTTánh
Video 04: NTTánh

20 Nam Cali. MNGN đầu tiên cho năm 2020 do các HC2: Đức, Thạnh, Tánh và Khang đảm trách tại Diamond Seafood Restaurant chiều Chủ Nhật 08 tháng 03 năm 2020.

Hình ảnh: LVLong
20 Nam Cali. MNGN chiều ngày 03 tháng 03 năm 2019.

Hình ảnh: TDTín
20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 09 năm 2018 tại Nam California.

Hình ảnh: TDTín