Hoàng Ngọc Khang
California - USA
Điện thư: victorhomemaxre@yahoo.com

20 Nam Cali. MNGN ngày 28 tháng 09 năm 2018 tại Nam California.

Hình ảnh: TDTín