Hoàng Kim Công
Texas - USA
Điện thư: hoang.david@sbcglobal.net

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Hoàng Kim Công vừa tạ thế ngày 01 tháng 01 năm 2013 tại Texas, Hoa Kỳ.
Gia đình ĐNHC chung vui cùng Chị Hoàng Kim Công nhân dịp Lễ Vu Quy cho Thứ Nữ ngày 23 tháng 05 năm 2009 tại Houston, Texas.
Swimming party mừng 35 năm kỷ niệm thành hôn của 4 cặp HC2 NVChừng, HKCông, NVThước và NVHuấn được tổ chức tại tư gia của anh chị NVChừng, Houston, Texas.
20 chung vui với Anh Chị Hoàng K. Công nhân dịp Lễ Tốt Nghiệp của Trưởng Nam vào ngày 24 tháng 05 năm 2003 tại Galveston, Texas.