Huỳnh Hữu Lành
North Carolina - USA
Điện thư: lanhhuynh@hotmail.com

20 chung vui với Anh Chị Huỳnh H. Lành nhân dịp Lễ Thành Hôn của Trưởng Nam vào cuối tháng 10 năm 2002 tại North Carolina.