Hồ Ái Việt
Texas - USA
Điện thư: vietho007@gmail.com

Hải Quân VN tại Houston tổ chức ĐÊM ĐẠI DƯƠNG RA KHƠI 2011 ngày 20 tháng 08 năm 2011 tại Houston, Texas...........( Hình ảnh: HAViệt )