Cố HC2 Ðổ Văn Sử
Texas - USA
Điện thư: n/a
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Đổ Văn Sử đã trở về biển cả ngày 14 tháng 06 năm 2019 tại Arlington, Texas.

Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Hình ảnh tang lễ: NXDục