Đoàn Viết Sơn
Florida - USA
Điện thư: sonvdhq20@yahoo.com

20 Houston đón tiếp HC2 Đoàn V. Sơn đến từ Michigan