Cố HC2 Đổ Văn Phú
Kansas - USA
Điện thư: n/a
Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc Cố HC2 Đổ Văn Phú đã trở về biển cả ngày 10 tháng 06 năm 2019 tại Chicago, Hoa Kỳ.

Cáo Phó
Trang Phân Ưu
Cảm Tạ