Đặng Vủ Khoan
Florida - USA
Điện thư: thanhkhoan@hotmail.com


Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Phụ HC2 Đặng Vũ Khoan vừa tạ thế tại Oxnard, California.