Ðặng Tuyên
Georgia - USA
Điện thư: latien@peoplepc.com
HĐ2ZP (HQ703, PCF3822)

Gia đình ĐNHC đau xót chia buồn Hiền Thê HC2 Đặng Tuyến vừa tạ thế ngày 22 tháng 11, năm 2007 tại Georgia, Hoa Kỳ.
20 chia buồn Thân Mẩu bạn ÐTuyên vừa tạ thế ở VN.