Ðổ Thế Trác
Oregon - USA
Điện thư: Dotrac1@yahoo.com