Ðổ Thế Trác
Oregon - USA
Điện thư: Dotrac1@yahoo.com


HC2 CVThành gặp gở 20 Tây Bắc Hoa Kỳ giửa tháng 07 năm 2021 tại Oregon.