Đàm Thanh Tâm
Texas - USA
Điện thư: tamdam52@yahoo.com
ZĐ15, BTL/V1ZH, HQ330, BTL/V4SN

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Hiền Thê HC2 Đàm Thanh Tâm vừa tạ thế ngày 07 tháng 01 năm 2018 tại Dallas, Texas.
...........( Hình ảnh: NXDục )
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Đàm Thanh Tâm vừa tạ thế ngày 10 tháng 09 năm 2013 tại Việt Nam.
...........( Hình ảnh: BTHải )
20 Bắc Cali. gặp gở HC2 Nguyễn X. Dục và Đàm T. Tâm (đến từ Texas) tại San Jose chiều ngày 29 tháng 04 năm 2009.

........... ( Hình ảnh: LVChâu )