Đinh Phú Thịnh
VN
Điện thư: n/a


Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Đinh P. Thịnh vừa tạ thế ngày 17 tháng 07 năm 2009 tại Sài Gòn, Việt Nam.